25540718

วีซ่า ธุรกิจ อังกฤษ (UK Business Visa)

จุดประสงของวีซ่า UK สำหรับ นักธุรกิจ

วีซ่าประเทศอังกฤษเพื่อธุรกิจ เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศอังกฤษ (UK / United Kingdom : สหราชอาณาจักร) เพื่อเริ่ม ลงทุนทำธุรกิจ หรือเปิดกิจการ ตลอดไปจนถึงเข้าร่วมทางธุรกิจ ท่านสามารถเริ่มทำธุรกิจที่ได้รับอนุญาตได้ทุกประเภทที่นั่น โดยท่านจะต้อง

 • ทำงานเต็มเวลาในการบริหารจัดการธุรกิจ หรือ กิจการนั้นๆ.
 • มีเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายของท่านเอง และผู้ที่อยู่ในความดูแล ในประเทศอังกฤษโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนการจ้างงานของรัฐฯ
 • หากท่านต้องการเข้าร่วมธุรกิจที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้วในประเทศอังกฤษ ท่านจะต้องให้ผู้ตรวจสอบบัญชีทำการตรวจสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี พร้อมกับการอธิบายถึงเหตุผลของท่านในการเข้าร่วมกับบริษัทดังกล่าว
สำหรับชาวไทยแล้ว หากประสงค์จะเข้าไปยังประเทศอังกฤษเพื่อการลงทุน จะต้องแสดงเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 200,000 ยูโร ในประเทศอังกฤษ

หากธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจที่มีเงินลงทุนมากกว่า 200,000 ยูโร ทางเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเข้มงวดน้อยลงตามกฎความต้องการอื่นๆ และผู้สมัครจะได้รับกระบวนการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น.

 รับทำ นักธุรกิจ อังกฤษ UK Visa for Business Investment

หลักฐานและสิ่งที่ต้องการเบื้องต้นที่ต้องใช้แสดงสำหรับชาวไทยที่ต้องการทำวีซ่าธุรกิจอังกฤษ
 • เงินลงทุนจำนวน 200,000 ยูโร ในประเทศอังกฤษสำหรับธุรกิจใหม่.
 • ทำการ จ้างงานผู้ที่มีสัญชาติใน EEA (European Economic Area : เขตเศรษฐกิจยุโรป) เต็มเวลาอย่างน้อยสองคนขึ้นไป
 • ประกอบธุรกิจด้วยตัวของท่านเอง
 • มีเงินทุนที่เพียงพอสำหรับที่อยู่อาศัยและค่าทำนุบำรุงจนกระทั่งธุรกิจสร้างผลกำไรได้
 • มีการควบคุมผลผมประโยชน์ในธุรกิจ.
 • เข้าถือหุ้นอันเป็นหนี้ของบริษัท
 • มีแผนธุรกิจที่ดูสัมฤทธิ์ผล,เป็นไปได้และมีการเติบโต
 • เงิน ที่จะนำมาลงทุนในประเทศอังกฤษจะต้องเป็นของท่านเอง โดยมิได้นำมาจากแหล่งอื่น (ตัวอย่างเช่น กู้เงินจากธนาคาร ) อาจจะถูกถืออยู่ในรูปของเงินสด หรือจำนวนหุ้นหรือการลงทุนอื่นที่มีค่า มูลค่าเท่ากันหรือธุรกิจที่มีการควบคุมผลประโยชน์ก็ได้.
 • ท่านอาจจะยื่นคำร้องขอให้กับคู่สมรสและบุตรของ ท่านเพื่อติดตามไปด้วยเสมือน เช่นผู้ติดตามไปกับท่านสำหรับวีซ่า อังกฤษ สำหรับธุรกิจของท่าน คู่สมรส/คู่หมั้นของท่าน และบุตรผู้ติดตามอาจจะทำงานได้นานเท่าที่วีซ่ากำหนดให้อยู่ในประเทศอังกฤษ
 • การเข้าสู่ประเทศอังกฤษของบุตรของท่านเสมือนเช่นผู้ติดตามได้รับสิทธิ์ในการ ศึกษาฟรีได้เช่นเดียวกันบุตรที่มีสัญชาติอังกฤษ
 • เมื่อท่านมีวีซ่า UK สำหรับธุรกิจ ท่านอาจจะส่งบุตรของท่านเข้าศึกษาในโรงเรียนของเอกชนก็ได้หากท่านต้องการ
 • ท่านและคู่สมรสของคุณมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลฟรีภายใต้บริการด้าน สาธารณสุขแห่งชาติ โดยท่านไม่จำเป็นต้องของมีประกันสุขภาพส่วนตัว เว้นแต่ว่าท่านต้องการจะเลือกทำเอง.
 • ในเบื้องต้นท่านจะได้วีซ่า UK สำหรับธุรกิจ ซึ่งจะมีอายุเป็นเวลา 12 เดือน ในช่วงระหว่างนี้ท่านจะต้องลงทุนอย่างเต็มกำลังและทำการจ้างงานให้ได้สอง ตำแหน่ง เมื่อถึงเวลาสิ้นปี วีซ่า UK สำหรับธุรกิจจะสามารถต่อได้ โดยยื่นคำร้องต่อกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ ทางกระทรวงโดบปกติจะต่อวีซ่าของท่านให้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากที่ครบระยะเวลารวม 4 ปีในประเทศอังกฤษ ท่านอาจจะขอยื่นคำร้องอยู่ต่ออย่างไม่มีกำหนด (การเป็นประชากรถาวร) หลังจากปีที่ท่านได้ยื่นคำร้องขออยู่ต่ออย่างไม่มีกำหนดแล้ว ท่านอาจขอยื่นคำร้องขอสัญชาติเป็นพลเมืองอังกฤษได้.
ใบสมัครขอวีซ่า อังกฤษ สำหรับธุรกิจนั้นควรจะถูกยื่นต่อกงสุลประเทศอังกฤษในกรุงเทพฯ หรือในประเทศที่ท่านถือสัญชาติอยู่ ถ้าหากเป็นที่ชัดเจนว่าท่านมีหลักฐานที่หนักแน่น (ตัวอย่างเช่น มีเงินลงทุนในธุรกิจที่มากกว่า 200,000 ยูโร) มันจะทำให้ท่านได้รับการอนุมัติค่อยข้างรวดเร็วจากเจ้าหน้าที่กงสุล

อย่าง ไรก็ตาม ถ้าหากหลักฐานของท่านจะต้องมีการประเมินค่า มันจะถูกส่งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทยในประเทศอังกฤษ โดยที่จะไม่คำนึงถึงความหนักแน่นของเอกสารใบสมัคร มันจะถูกส่งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยหากคุณเป็น พลเมืองของประเทศรัสเซีย เกาหลีเหนือ ลิเบอร์เรีย หรืออีรัก เมื่อใบสมัครของท่านถูกส่งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทย ขั้นตอนการดำเนินงานจะระยะเวลาโดยทั่วไปประมาณ 9 เดือน.

เอกสารเบื้องต้นที่ต้องใช้สำหรับวีซ่า UK เพื่อธุรกิจ:
 • หนังสือเดนทาง พาสปอร์ต (passport)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า 50 ยูโร
 • รูป 2 ใบขนาดเท่าพาสปอร์ต สำหรับผู้สมัครแต่ละท่าน
แผนธุรกิจซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย:
 • จุดประสงค์ของธุรกิจ
 • รายละเอียดอธิบายถึงลักษณะการจ้างงานที่ได้จ้าง
 • งบดุลโครงการ ประกอบไปด้วย:
 • รายจ่าย การเงินบริษัท
 • เงินกู้ใดๆที่บริษัทได้กู้
 • สินทรัพย์
 • หุ้น
 • กำไรและการขาดทุนของโครงการ
ค่าใช้จ่ายในทางธุรกิจ:
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
 • ค่าเสื่อมราคา
 • ท่านอาจถูกร้องขอให้ทำรายงานสมมติฐานจากการดำเนินธุรกิจของท่านตัวอย่างเช่นการทำการสำรวจทางการตลาดเป็นต้น.
แนวทางไปสู่ UK ด้วยวีซ่าเพื่อธุรกิจ : การไป อังกฤษด้วย วีซ่า ธุรกิจ

สำหรับ การเดินทางไปยังประเทศอังกฤษนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป วีซ่าเพื่อการเข้าเยี่ยมเยือน (UK Visitor Visa) จะสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาสูงสุดที่ได้ออกให้ แนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นอาจจะให้เป็น

วีซ่าประเภทสำหรับเยือนทาง ธุรกิจ
 1. ผู้ให้คำแนะนำ, ที่ปรึกษา, ผู้ฝึก, นักวิเคราะห์ปัญหา และอื่นๆ ต่างใช้การจ้างงานกับคนต่างประเทศ ไม่ว่าจะทั่งทางตรงหรือโดยผ่านในรูปของสัญญา โดยบริษัทเดียวกัน (หรือ บริษัทในเครือ) โดยให้บริษัทในประเทศอังกฤษเป็นเจ้าของ การแก้ไขของบริษัทจะต้องเป็นไปตามการจัดการบริหารโครงการที่เป็นจริง หรือเพื่อให้คำแนะนำหรือบริการให้คำปรึกษาโดยตรงต่อลูกค้าของบริษัทในประเทศ อังกฤษ การฝืกหัดควรจะเป็นการฝึกหัดที่เป็นการเฉพาะ มีจุดประสงค์เพื่อ “เป็นการเฉพาะครั้งเดียว (ตัวอย่างเช่น การฝึกฝนในการใช้สินค้าที่ถูกผลิตขึ้นในต่างประเทศ หรือการฝึกอันมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเพื่อการดำเนินงานอันมีบริษัทในเครือซึ่ง เป็นบริษัทที่เป็นสมาชิกอยู่ด้วยในประเทศอังกฤษ) การฝึกหัดจะต้องไม่อยู่ในรูปแบบชั่นเรียนและจะต้องไม่นอกเหนือไปจากที่ได้ รับอนุญาตในประเทศอังกฤษ
 2. บริษัทตัวแทนจำพวกซอฟแวร์คอมพิวเตอร์มาจัดตั้ง แก้ไข หรือยกระดับ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท.
 3. บริษัทตัวแทนจำพวกซอฟแวร์คอมพิวเตอร์มาเพื่อทำผลสรุปสำหรับความต้องการของ ผู้บริโภคในประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ตามถ้าหากบริษัทให้บริการด้านการแก้ไขการใช้ทักษะเพื่อสร้างข้อมูล ในการประเมินเกียวกับความต้องการพื่นฐานความต้องการของผู้บริโภค หากเป้นเช่นนี้มันควรจะถูกนำมาพิจารณาเสมือนเป็นการทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ซึ่งจะต้องมีการขอใบอนุญาตทำงานด้วย; ผลของบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นมีอยู่ว่า
 • (1) อนุญาตให้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสำหรับการฝึกฝนในบ้าน/เป็นทีมรวมกัน, และ
 • (2) ให้อิสระภาพในการตัดสินใจแก่ลูกจ้าง เช่นบริษัทตัวอย่างคือ Oracle, SAP และอื่นๆ ผู้ที่จะเปิดตัวสินค้าของเขาต่อลูกค้า ส่วนใหญ่การเปิดตัวสินค้าถูกควบคุมโดยการให้คำปรึกษาสำหรับสินค้าที่ถูกผลิต ขึ้นโดยบุคคลทีสาม ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นจะต้องใช้ใบอนุญาตทำงาน.
การเป็นประชากรของผู้ลงทุน
 • ใน ทางด้านการเงิน ผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนตัว ผู้ซึ่งประสงค์จะใช้ประเทศอังกฤษเป็นบ้านหลัก อาจทำการสมัครเพื่อขอเข้าสู่ประเทศอังกฤษในฐานะนักลงทุนถาวร.
 • เงิน จำนวนไม่น้อยกว่า 750,000 ยูโร จะต้องถูกลงทุนตามเงื่อนไขการลงทุน จำนวนของชาวต่างชาติในประเทศที่มีฐานะดีผู้ที่ต้องการเข้าสู่ประเทศอังกฤษ เพิ่มมากขึ้นในประเภทของวีซ่าประเภทนี้.

1 ความคิดเห็น:

อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นขึ้น
ธุรกิจของคุณเอง?
A) การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
B) ธุรกิจและการศึกษาเริ่มต้นขึ้น
C) รวมหนี้
ชื่อ: ..........................................
ประเทศ: .........................................
สถานที่ตั้ง: ..........................................
สถานะ: .......................................
เพศ: ................................................ ...
อายุ ................................................. ....
การกู้ยืมเงินที่ต้องใช้: .........................
ระยะเวลากู้: ...................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
รายได้ต่อเดือน: .....................................
ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More