25540617

ทำอย่างไรเพื่อขอวีซ่าคู่หมั้นสหราชอาณาจักรในประเทศไทย (How to Apply UK Fiance Visa)


ถ้าท่านวางแผนที่จะสมรสกับบุคคลสัญชาติบริติช( อังกฤษ , เวลส์ , สก๊อตแลนด์ , ไอร์แลนด์เหนือ) หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหราชอาณาจักร ท่านอาจขอวีซ่าคู่หมั้นได้ตามระเบียบการขอวีซ่าคู่หมั้นสหราชอาณาจักร คู่หมั้นของท่านที่เป็นบุคคลสัญชาติบริติชหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรจำเป็นต้องเป็นผู้สนับสนุนสำหรับท่าน

 รับทำ วีซ่าคู่หมั้น อังกฤษ UK Fiancee/FianceVisa Thailand


เอกสารสำหรับการขอวีซ่าคู่หมั้นสหราชอาณาจักร
 1. ผู้สนับสนุนของท่าน ปัจจุบันต้องอาศัยหรือตั้งถิ่นฐานในสหราชอาณาจักร หรือเขาหรือเธอกำลังอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นการถาวร
 2. ผู้สนับสนุนของท่านต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 21 ปีบริบูรณ์ และท่านต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 21 ปีบริบูรณืในวันยื่นแบบคำขอ (ไม่ใช่อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักร)
 3. ผู้สนับสนุนของท่านและท่านต้องประสงค์ที่จะสมรสกันภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่วีซ่าได้รับการอนุมัติ
 4. ท่านและผู้สนันสนุนของท่านต้องเคยพบกันมาก่อน แต่ไม่จำเป็นว่าท่านทั้งคู่ต้องอยู่ด้วยกันก่อนการขอวีซ่า
 5. ท่านและผู้สนับสนุนของท่านประสงค์ที่จะอยู่ด้วยกันเป็นการถาวร
 6. ท่านจะต้องสามารถสนับสนุนตัวท่านเองและผู้อยู่ในอุปการะได้ หรือได้รับการช่วยเหลือจากผู้สนับสนุนของคุณ ซึ่งปราศจากการรับความช่วยเหลือจากกองทุนรัฐบาล
 7. ท่านจะต้องมีที่พักอาศัยที่เหมาะสมพอเพียงสำหรับตัวท่านเองและผู้อยู่ในอุปการะของท่าน
 8. ท่านจำเป็นต้องแสดงว่าท่านมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและชีวิตความเป็นอยู่ในสหราชอาณาจักร หากท่านอายุระหว่าง 21-65 ปี ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ท่านสามารถได้รับการอนุมัติโดยผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (ESOL) หรือผ่านการทดสอบการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร

วีซ่าคู่หมั้น อังกฤษ UK Fiancee/FianceVisa Thailand


จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากได้รับการอนุมัติวีซ่าคู่หมั้นแล้ว
 1. ท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าคู่หมั้นเป็นเวลา 6 เดือน ตามระเบียบท่านต้องเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรและสมรส
 2. ท่านไม่ได้รับการอนุญาตให้ทำงานในสหราชอาณาจักรโดยวีซ่าคู่หมั้น
 3. ท่านสามารถสมัครวีซ่าคู่สมรสหลังจากสมรสแล้ว ด้วยวีซ่าแต่งงานนี้ ท่านสามารถอยู่อาศัยและทำงานในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี โดยปราศจากข้อกำหนด ตัวอย่างเช่น ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน
 4. ท่านมีคุณสมบัติที่จะสมัครการออกจากถิ่นที่พักโดยไม่มีกำหนด (ILR) หรือการขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหราชอาณาจักร หากการสมรสยังคงดำเนินอยู่หลังจากระยะเวลา 2 ปี
วีซ่าคู่หมั้น อังกฤษ UK Fiancee/FianceVisa Thailand

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าคู่หมั้นในประเทศไทย
 1. หลังจากวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 ท่านสามารถกรอกใบคำร้องวีซ่าคู่หมั้น (VAF-Settlement) ทางออนไลน์เท่านั้น และท่านอาจทำการนัดหมายกับศูนย์รับคำร้องวีซ่า ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของกองตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร (the UK Border Agency’s Partner, VFS Global) ทางออนไลน์ได้ด้วยเช่นกัน
 2. เอกสารสำคัญที่ต้องยื่นพร้อมกับใบคำร้องของท่าน มีดังนี้
  • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานและหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้านี้ ถ้ามี
  • รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาดเท่าในหนังสือเดินทาง (45 x 35 มิลลิเมตร) รูปถ่ายสีของตัวท่านเอง
  • หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบคำร้องวีซ่า ซึ่งสามารถชำระเป็น “แคชเชียร์ส เช็ค” หรือ “แบ็งค์เกอร์ส ดราฟต์” จากธนาคารต่างๆ ด้วยเงินจำนวน 30,420 บาท สำหรับวีซ่าประเภทคู่หมั้น
  • เอกสารประกอบใบคำร้องฉบับจริง ต้องมีสำนาและฉบับแปล
  • ใบสำคัญการตรวจวัณโรค สามารถทำได้ที่คลินิคที่ดำเนินการโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ตั้งอยู่ที่อาคารเกษมกิจ ชั้น 8, 120 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 3. ท่านจำเป็นต้องยื่นเอกสารประกอบใบคำร้องของท่าน ดังต่อไปนี้
  • สูติบัตรฉบับจริง
  • แบ้งค์สเตทเม้นต์ปัจจุบันหรือสมุดเงินฝากสำหรับผู้สนับสนุนของท่าน และเอกสารการจ้างงานของผู้สนับสนุนของท่านในสหราชอาณาจักร
  • หลักฐานที่พักอาศัยของท่าน เช่น สัญญาการจำนอง หรือสัญญาการเช่า และเอกสารที่ยืนยันว่าท่านและผู้อยู่ในอุปการะสามารถอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยนี้
  • แบบรับรองการเป็นผู้สนับสนุน (Form SU07/01) หรือจดหมายจากท่านและผู้สนับสนุนของท่านเพื่อประกอบใบคำร้องของท่าน
  • ถ้าท่านเคยสมรสมาก่อน ท่านต้องยื่นเอกสารฉบับจริง ดังต่อไปนี้
  • * ใบสำคัญการหย่า
   * คำสั่งสิ้นสุด หรือ
   * ใบมรณบัตรของสามีเก่า ภรรยาเก่าหรือคู่สมรสที่ไม่จดทะเบียนสมรสของท่านหรือผู้สนับสนุนของท่าน
   * หลักฐานที่แสดงว่าผู้สนับสนุนของท่านได้ตั้งถิ่นฐานในสหราชอาณาจักร (สามารถใช้สำเนาหนังสือเดินทางของพวกเขา หรือใบสำคัญการจดทะเบียน ซึ่งได้ยืนยันว่าเป็นสำเนาที่ได้รับรองแล้ว)

 4. ท่านสามารถทำการนัดหมายทางออนไลน์ก่อนไปยังศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) ตั้งอยู่ที่อาคารรีเจนท์ เฮ้าส์
  ชั้น 2, 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 5. ในวันนัดหมาย ท่านจำเป็นต้องยื่นใบคำร้องพร้อมทั้งเอกสารประกอบและยื่นข้อมูลทางชีววิยา มิฉะนั้นใบคำร้องขอวีซ่าจะไม่สามารถถูกดำเนินการได้

 6. หลังจากการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า เอกสารประกอบทั้งหมดและข้อมูลทางชีววิทยา ท่านอาจถูกขอให้มาสัมภาษณ์กับกองตรวจคนเข้าเมือง (the UK Border Agency) ณ สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม วันนัดสัมภาษณ์จะถูกแจ้งให้ทราบในวันแรกที่เหมาะสม ในกรณีที่ไม่ถูกสัมภาษณ์ ใบคำร้องวีซ่าของท่านจะถูกพิจารณาและอาจใช้เวลาน้อยกว่า ถึง 12 สัปดาห์ ในการดำเนินการโดยกองการตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร
 7. ผลการพิจารณาวีซ่า ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) จะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อเอกสารของท่านได้รับคืนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถรับผลการพิจารณาใบคำร้อขอวีซ่าของท่านพร้อมทั้งเอกสารฉบับจริงได้จากศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ท่านจำเป็นต้องยื่นใบเสร็จเพื่อขอรับเอกสารของท่านคืน ทั้งนี้ผู้รับมอบอำนาจสามารถขอรับเอกสารของท่านแทนได้ หรือท่านอาจเลือกให้ส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์โดยการจ่ายค่าบริการเพิ่มเติม
 8. หลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 การเข้าสหราชอาณาจักร ท่านต้องได้รับการตรวจลายนิ้วมือที่ศูนย์ควบคุมคนเข้าเมืองเพิ่มเติมจากการตรวจเช็คปกติตามระเบียบ เพื่อพิสูจน์ว่าท่านเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ให้ข้อมูลทางชีววิทยาเมื่อวันยื่นใบคำร้องขอวีซ่า
© Copyright : Siam Legal

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.siam-legal.com/UK_Visa/uk-visa-fiance-thai.php
http://www.ukvisas.gov.uk/en/howtoapply/infs/inf4husbandswivespartners
http://www.ukvisas.gov.uk/en/howtoapply/infs/inf3sponsors
http://www.visabureau.com/uk/marriage-visa.aspx
http://www.vfs-uk-th.com/

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More