25540523

การสมัครวีซ่านักเรียนอังกฤษในประเทศไทย (How To Apply UK Student Visa in Thailand )

การสมัครขอวีซ่านักเรียนอังกฤษในประเทศไทย

เมื่อ คุณวางแผนที่จะไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ คุณต้องศึกษาก่อนว่าวีซ่านักเรียนประเภทใดเหมาะสมกับคุณ ถ้าหลักสูตรที่คุณสมัครใช้เวลาเรียนนานกว่า 6 เดือน คุณต้องสมัครวีซ่านักเรียนไทร์ 4 แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหลักสูตรใช้เวลาเรียนน้อยกว่า 6 เดือน คุณต้องสมัครวีซ่านักเรียนประเภทนักเรียนที่เป็นนักท่องเที่ยว วีซ่าเด็กนักเรียนที่เป็นนักท่องเที่ยว หรือวีซ่านักเรียนที่คาดจะทำการศึกษาต่อในอนาคต

วีซ่านักเรียน อังกฤษ UK Student Visa Thailand


วีซ่านักเรียนประเภทใดที่เหมาะสมกับคุณ

1.วีซ่านักเรียนไทร์ 4
 • วีซ่าไทร์ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป- คุณสามารถสมัครวีซ่าประเภทนี้ ถ้าคุณตั้งใจที่จะศึกษาต่อในประเทศอังกฤษประเภทการศึกษาหลังอายุ 16 ปี
 • วีซ่าไทร์ 4 ประเภทเด็กนักเรียน-คุณ สามารถสมัครวีซ่าประเภทนี้ ถ้าคุณมีอายุระหว่าง 4 ถึง17 ปี แต่ถ้าคุณมีอายุระหว่าง 4 ถึง 15 ปี คุณต้องเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเอกชนเท่านั้น

2.วีซ่านักเรียนประเภทนักเรียนที่เป็นนักท่องเที่ยว เด็กนักเรียนที่เป็นนักท่องเที่ยว หรือวีซ่านักเรียนที่คาดจะทำการศึกษาต่อในอนาคต

นักเรียนที่เป็นท่องเที่ยว – คุณสามารถสมัครวีซ่านักเรียนประเภทนี้ได้ ถ้าคุณมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และคุณวางแผนที่จะเรียนในประเทศอังกฤษเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน และคุณจะไม่ทำงานใด ๆในเวลาที่อยู่ในประเทศอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถเปลี่ยนวีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าไทร์ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ขณะอยู่ในประเทศอังกฤษ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าไทร์ 4 ในประเทศไทยเท่านั้น

เด็กนักเรียนที่เป็นนักท่องเที่ยว – คุณสามารถสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้ ถ้าคุณมีอายุไม่เกิน 17 ปี และคุณวางแผนที่จะเรียนในประเทศอังกฤษเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน แต่อย่างไรก็ตามหลังจากสมัครวีซ่าประเภทนี้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนวีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าไทร์ 4 ประเภทเด็กนักเรียนทั่วไป ในประเทศอังกฤษ แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าไทร์ 4 ประเภทเด็กนักเรียนทั่วไปในประเทศไทยเท่านั้น

นักเรียนที่คาดจะทำการศึกษาต่อในอนาคต – ถ้าคุณยังไม่ได้เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียนในประเทศอังกฤษ และคุณต้องการเดินทางเข้าประเทศอังกฤษเพื่อที่จะหาข้อมูลเกียวกับหลักสูตร หรือถ้าคุณตั้งใจจะเริ่มเรียนภายใน 6 เดือน คุณสามารถสมัครวีซ่านักเรียนประเภทนักเรียนที่คาดจะศึกษาต่อในอนาคต และคุณสามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าไทร์ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไปและเด็กนักเรียนขณะอยู่ในประเทศอังกฤษ


การสมัครวีซ่าไทร์ 4 ประเภทนักเรียน ต้องมีสปอนเซอร์หรือไม่ ?

ถ้า คุณต้องการสมัครวีซ่านักเรียนไทร์ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ประเภทเด็กนักเรียน คุณต้องมีสปอนเซอร์ แต่อย่างไรก็ตามสปอนเซอร์ในกรณีนี้คือ สถาบันการศึกษาที่ทำการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ในประเทศอังกฤษ และสถาบันการศึกษาเหล่านี้ต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของ ประเทศอังกฤษ(UK Border Agency) เพื่อรับใบอนุญาตเป็นสปอนเซอร์ ดังนั้นก่อนที่จะสมัครเรียนกับสถาบันใด ๆ ในประเทศอังกฤษ คุณต้องตรวจสอบก่อนว่าสถาบันนั้นได้รับอนุญาตเป็นสปอนเซอร์หรือไม่ มิฉะนั้นใบสมัครวีซ่าของคุณจะถูกปฏิเสธ รายชื่อของสถาบันที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสปอนเซอร์สามารถตรวจสอบได้จาก เว็บไซต์ของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอังกฤษ

จดหมายวีซ่าสำหรับการสมัครวีซ่านักเรียนไทร์ 4 คืออะไร?

เมื่อ คุณสมัครวีซ่านักเรียนไทร์ 4 คุณต้องมีจดหมายวีซ่า ซึ่งออกโดยสปอนเซอร์ที่มีใบอนุญาต และจดหมายวีซ่าต้องระบุข้อเสนอเกี่ยวกับหลักสูตรที่คุณเข้าศึกษาอย่างไม่มี เงื่อนไขและออกโดยสปอนเซอร์ของคุณ แต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 จดหมายวีซ่าจะใช้แทนที่คำยืนยันการยอมรับเข้าศึกษา หรือ เคส ซึ่งจดหมายวีซ่าจะอยู่ในระบบอิเลคทรอนิกที่ระบุข้อมูลส่วนตัวของคุณ และข้อมูลหลักสูตรที่คุณสมัครเรียน ดังนั้นถ้าคุณสมัครวีซ่านักเรียนไทร์ 4 หลังวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 คุณต้องตรวจสอบว่าสถาบันการศึกษาที่คุณสมัครเป็นสปอนเซอร์ที่ได้ลงทะเบียน ประเภทไทร์ 4 อย่างถูกต้องหรือไม่ มิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถสมัครวีซ่านักเรียน

ข้อกำหนดในการสมัครวีซ่านักเรียนไทร์ 4 มีอะไรบ้าง?

การ สมัครวีซ่านักเรียนไทร์ 4 คุณต้องผ่านข้อกำหนดของกฎหมายการเข้าเมือง โดยต้องได้รับคะแนนสะสมทั้งหมด 40 คะแนน และ 30 คะแนนของทั้งหมด 40 คะแนนมาจากการมีคำยืนยันการยอมรับเข้าศึกษาหรือจดหมายวีซ่า และที่เหลืออีก 10 คะแนนจะมาจากการมีเงินที่เพียงพอกับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน จำนวนเงินที่ต้องแสดงเพื่อให้ได้ 10 คะแนนนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตรและสถานที่ที่คุณไปศึกษา

หลักสูตรที่คุณสามารถสมัครเรียนตามวีซ่านักเรียนไทร์ 4 คือ?

ในการที่จะได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียนนั้น คุณต้องสมัครเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.วีซ่านักเรียนไทร์ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป

 • -หลัก สูตรระดับ 3 หรือสูงกว่า อยู่บน the National Qualifications framework (NQF) หรือในระดับเดียวกันใน Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF) โดยได้รับอนุมัติจาก the Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales (ACCAC) หรือโดยได้รับอนุมัติจาก the Council for Curriculum, Examinations and Assessment (CCEA) in Northern Ireland ใน Northern Ireland หรือ
 • -หลักสูตรสั้น ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนต่อต่างประเทศในประเทศอังกฤษ ตามที่ UK NARIC ยืนยันว่ามีคุณสมบัติอยู่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าปริญญาของประเทศอังกฤษ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับเอ 2 หรือสูงกว่าของ the Common European Framework of Reference for Languages

2.วีซ่านักเรียนไทร์ 4 ประเภทเด็กนักเรียน

หลักสูตรที่สอนในทางเดียวกับ the National Curriculum หรือ
หลักสูตรที่สอนในทางเดียวกับ the National Qualification Framework (NQF) หรือ
หลัก สูตรที่ได้รับการยอมรับโดย Ofsted, Northern Ireland’s Education and Training Inspectorate, Her Majesty’s Inspectorate of Education in Scotland or Estyn in Wales as being at the same level as the National Curriculum of the NQF หรือ
หลักสูตรที่สอนในทางเดียวกับระดับมาตฐานของการศึกษาในโรงเรียนเอกชนปัจจุบัน หรือ
หลัก สูตรสั้น ๆ เพื่อการเตรียมตัวในการศึกษาต่อหลักสูตรหลักในประเทศอังกฤษ ถ้าหลักสูตรหลักเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

United Kingdom Visa Student Thailand.


ขั้นตอนในการสมัครวีซ่านักเรียนไทร์ 4 ในประเทศไทย ได้แก่

1.หลัง วันที่ 1 กันยายน 2552 คุณต้องยื่นแบบฟอร์มใบสมัคร (VAF9-PBS Migrant) และ Appendix 8 หรือ 9 self assessment (Appendix 8 สำหรับประเภทนักเรียนทั่วไป Appendix 9 สำหรับประเภทเด็กนักเรียน) ออนไลน์เท่านั้น และคุณสามารถทำการนัดหมายในการยื่นเอกสารต่าง ๆ และทำการพิมพ์ลายนิ้วมือกับวีเอฟเอส โกลบอลซึ่งเป็นศูนย์ที่ได้รับอนุญาตจากสถานฑูตอังกฤษให้เป็นตัวแทนที่ให้ บริการในการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

2.เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ได้แก่
 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของคุณ
 • รูปถ่ายปัจจุบันของคุณ ซึ่งเป็นรุปสี และขนาดเท่ารูปถ่ายของหนังสือเดินทาง 1 รูป
 • ค่าสมัครเป็นเงินจำนวน 7,540 บาท ซึ่งสามารถจ่ายผ่านทางแคชเชียร์เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงินจากทุกธนาคาร
 • รูปถ่ายปัจจุบันของคุณ ซึ่งขนาดเท่ารูปถ่ายของหนังสือเดินทาง 1 รูป
 • หลักฐานพิสูจน์เงินทุนที่คลอบคลุมถึงค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายประจำเดือน
 • ถ้าคุณได้รับเงินสนับสนุนจากบิดามารดาหรือของผู้ปกครองของคุณ คุณต้องแสดงหลักฐานรวมถึงใบ
 • สูจิบัตรของคุณ ใบรับบุตรบุญธรรม หรือเอกสารจากศาลซึ่งระบุชื่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณ และคุณ ต้องยื่นจดหมายจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยรับรองว่าท่านเหล่านั้นอนุญาต ให้คุณใช้เงินทุนของท่านเหล่านั้นเพื่อทำการศึกษาต่อประเทศอังกฤษ พร้อมกับแบงค์สเตทเมนท์หรือบัญชีเงินฝากประจำของท่านเหล่านั้นและจดหมายจาก ธนาคารรับรองจำนวนเงินทุนที่คุณใช้ยื่นพร้อมใบสมัคร
 • ถ้า คุณสนับสนุนในการศึกษาต่อด้วยตัวคุณเอง คุณต้องยื่นแบงค์สเตทเมนท์ของคุณเอง หรือบัญชีเงินฝากประจำและจดหมายรับรองจากธนาคารรับรองจำนวนเงินทุนของคุณ
 • หลักฐานใด ๆ ที่สถาบันการศึกษาที่เป็นสปอนเซอร์ของคุณใช้ในการพิจารณาตอบตกลงรับคุณเข้าศึกษา
 • ต้นฉบับของเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งสำเนาและคำแปลของเอกสารดังกล่าว
 • ผล การตรวจเชื้อวัณโรค ซึ่งผู้สมัครสามรถรับการตรวจเชื้อวัณโรคได้ที่คลีนิคขององค์การระหว่าง ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นเท่านั้น โดยตั้งอยู่ที่อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ที่อยู่ 120 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ
3.คุณสามารถทำการนัดหมายออนไลน์ก่อนที่จะเดินทางไปที่ศูนย์รับใบคำร้องวีซ่าวีเอฟเอส ซึ่งตั้งอยู่ที่ รีเจนท์ เฮาส์ ชั้น 2 เลขที่183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330


4.ในวันนัดหมายคุณต้องยื่นเอกสารทั้งหมดที่ใช้ประกอบกับใบสมัครวีซ่า และทำการพิมพ์ลายนิ้วมือ ถ้าคุณไม่ทำการพิมพ์ลายนิ้วมือใบสมัครวีซ่าคู่ของคุณจะไม่ได้รับการพิจารณา

5.หลังจากที่คุณได้ยื่นคำร้องวีซ่ารวมทั้งการยื่นเอกสารประกอบทั้งหมดและได้ทำการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้ว คุณอาจต้องเข้าสัมภาษณ์กับสถานฑูตอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามคุณจะถูกจัดให้สัมภาษณ์ตามลำดับวันเวลาที่ว่างเป็นอันดับแรก ถ้าคุณไม่ต้องถูกสัมภาษณ์ ใบสมัครของคุณจะถูกพิจารณาโดยสถานฑูตอังกฤษภายใน 15 วัน ถึง 120 วัน ในกรณีที่เด็กต้องเข้าสัมภาษณ์ เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ไม่ต้องเข้าสัมภาษณ์ แต่เด็กที่มีอายุระหว่าง 10 ปี ถึง 14 ปี อาจต้องเข้าสัมภาษณ์โดยมีผู้ใหญ่เข้าร่วมสัมภาษณ์ด้วย แต่สำหรับเด็กที่มีอายุเกิน 14 ปีอาจต้องถูกสัมภาษณ์คนเดียว

6.ภายหลังจากที่ใบคำร้องวีซ่าของคุณได้รับการพิจารณาแล้ว ทางศูนย์รับใบคำร้องวีซ่าวีเอฟเอสจะแจ้งให้คุณไปรับวีซ่าและเอกสารของคุณ คุณสามารถรับวีซ่าและต้นฉบับเอกสารของคุณจากศูนย์ ฯ พร้อมกับแสดงใบเสร็จการยื่นใบสมัคร คุณสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนรับเอกสารแทนคุณได้หรือคุณจะเลือกใช้บริการของ ผู้ส่งเอกสารโดยเสียค่าบริการเพิ่มเติมภายหลังที่ได้รับอนุมัติวีซ่า
 • ด้วยวีซ่านักเรียนไทร์ 4 คุณจะได้รับอนุมัติอายุของวีซ่าตามระยะเวลาการศึกษาหลักสูตรของคุณ และไม่เกินกว่า 4 ปี สำหรับการศึกษาในระดับปริญญา หรือไม่เกิน 3 ปี สำหรับการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญา แต่อย่างไรก็ตามคุณจะได้รับอนุญาตให้ต่ออายุวีซ่าเพื่อให้สำเร็จการศึกษาของ คุณ
 • กฎระเบียบใหม่ของวีซ่าไทร์ 4 อนุญาตให้นักเรียนต่างชาติสามารถทำงานพาร์ไทม์ ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ใน ช่วงเปิดเทอม และทำงานฟูลไทม์ในช่วงปิดเทอม นอกจากนี้คุณสามารถทำงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่คุณ เรียน ตราบใดที่เวลาในการทำงานนั้นไม่เกินกว่า 50% ของเวลาทั้งหมดของหลักสูตรที่คุณเรียนในประเทศอังกฤษ

คุณสามารถเดินทางเข้าประเทศอังกฤษด้วยวีซ่านักเรียนไทร์ 4 ได้เมื่อไร

ถ้า หลักสูตรที่คุณสมัครเป็นระยะเวลา 6 เดือนหรือนานกว่านั้น หรือเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับอาชีพน้อยกว่า 6เดือน คุณสามารถเดินทางเข้าประเทศอังกฤษเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนเปิดเทอม ถ้าหลักสูตรของคุณน้อยกว่า 6 เดือนและไม่ใช่หลักสูตรเกี่ยวกับอาชีพ คุณสามารถเดินทางเข้าประเทศอังกฤษเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเปิดเทอม
หลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป เมื่อคุณเดินทางถึงประเทศอังกฤษ คุณต้องพิมพ์ลายนิ้วมือที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบว่า ลายพิมพ์นิ้วมือของคุณเป็นลายนิ้วมือเดียวกับผู้ที่สมัครขอวีซ่า


© Copyright : Siam Legal
Source : UK Student Visa Thailand

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More