รับทำวีซ่าอังกฤษ UK Visa Thailand

การทำวีซ่าอังกฤษ

หากท่านต้องการทำวีซ่าไปประเทศอังกฤษ หรือแคว้นใดในเครือสหราชอาณาจักร (United Kingdom หรือเรียกสั้นว่า UK) ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ หรือ ไอร์แลนด์เหนือ (เมื่อท่านได้วีซ่าจากสถาทูตฯแล้ว ท่านสามารถเดินทางไปได้ทุกแคว้นในสหราชอาณาจักร)


รับทำวีซ่าอังกฤษ ,บริษัทรับทำวีซ่าอังกฤษศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร หรือเรียกสั้นๆ ว่า VFS เป็นสถานที่แรกที่ท่านควรไปเมื่อต้องการทำวีซ่าอังกฤษ (นอกเหนือจากบริษัทตัวแทนรับทำวีซ่า สำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดเวลาและความช่วยเหลือในการได้วีซ่า)

*** ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร (VFS) นี้ ไม่ใช่ สถานทูตอังกฤษอย่างที่หลายคนเข้าใจ และศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร (VFS) ก็ไม่ได้เป็นสาขาของสถานทูตหรือสถานกงสุลอังกฤษแต่อย่างใด หากแต่เป็นเพียงบริษัทที่ทางสถานทูตอังกฤษจ้างมาเพื่อทำการจัดเก็บเอกสารของผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าเพื่อไปประเทศอังกฤษ โดยพนักงานศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร (VFS) จะทำการตรวจแบบคำขอและเอกสาร และถามข้อมูลเบื้องต้นของท่าน ณ วันยื่นวีซ่า เพื่อเป็นด่านแรกในการทำวีซ่าไปอังกฤษ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในขั้นตอน แต่ไม่ได้รับประกันว่าเมื่อเอกสารทั้งหมดของท่านที่ส่งต่อไปยังสถานทูตอังกฤษแล้ววีซ่าจะผ่านแน่นอน เพราะศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร (VFS)นี้ เป็นเพียงสถานที่ยื่นวีซ่าอังกฤษเท่านั้น

โดยทางสถานทูตอังกฤษ มีหน้าที่ที่จะต้องทำการ ตั้งข้อสงสัยในตัวผู้ยื่นขอวีซ่าว่าเมื่อได้วีซ่าเข้าประเทศอังกฤษแล้วจะลักลอบอยู่ต่อโดยไม่กลับมาหรือทำตามเงื่อนไขของประเภทวีซ่าที่กำหนด ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าจึงควรเตรียมเอกสารมาเป็นข้อพิสูจณ์ว่า ท่านจะทำตามเงื่อนไขของวีซ่าแต่ล่ะประเภท ที่ยื่นขอ หากหลักฐานท่านน่าเชือถือและเพียงพอ โอกาสในการได้วีซ่าของท่านก็จะมีมากขึ้น ดังนั้นไม่ควรหวังโชคมากกว่าการเตรียมการที่ดีรับทำวีซ่าอังกฤษ ,บริษัทจัดทำวีซ่าอังกฤษ


ในการยื่นขอวีซ่า มีเอกสารประกอบโดยทั่วไปและขั้นตอนดังนี้
 1. หนังสือเดินทางยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยไปประเทศใหนมาก็ตาม ให้นำมาด้วยเพื่อง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ หน้าตรง พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น รูปต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 ใบ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่าและทะเบียนสมรส / สำเนาสูติบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่งงาน อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
 5. กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการ ให้ทำสำเนาใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายต่างๆได้
 7. ท่านสามารถมีผู้สนับสนุนได้ หากมีหลักฐานด้านความสัมพันธ์เพียงพอ
 8. กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ต้องการทำวีซ่าเพื่อไปศึกษาต่อระยะยาวหรือระยะสั้น ท่านจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาต้นทางและปลายทาง พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย สถานที่ศึกษาปลายทางควรมีใบเสร็จหรือเอกสารรับรองว่าท่านเป็นผู้ไปศึกษา และเอกสารอื่น เช่น ใบเสร็จค่าสถานศึกษา เป็นต้น
 9. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง บิดา/มารดาต้องมีจดหมายยินยอมซึ่งออกโดยอำเภอ/เขต เพื่อใช้ยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา/มารดา หรือทั้งบิดามารดารยินยอมให้บุตรสามารถเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวได้
 10. หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจาสาเหตุใดก็ตาม ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นแบบคำร้องใหม่ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 11. ท่านอาจได้รับการสัมภาษณ์จากทางสถานทูตอังกฤษ ซึ่งอาจทำการนัดหมายให้ท่านไปสัมภาษณ์ยังสถานทูตอังกฤษกับเจ้าหน้าที่โดยตรง หรือเจ้าหน้าที่อาจสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในกรณีเดินทางไปสัมภาษณ์ ท่านต้องแต่งดายให้สุภาพ

หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการ ทำวีซ่าไปอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าประเภทใด ชั่วคราวหรือถาวร/สอบถามเกี่ยวกับวีซ่า ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย – ไม่ว่าท่านจะเคยทำวีซ่ามาแล้วแต่ไม่ผ่าน/ ไม่เคยทำวีซ่ามาก่อนเลย/ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงใหน/ มีข้อสงสัยมากมาย ไม่ว่าจะด้วยปัญหาใด ท่านสามารถโทรติดต่อเรา ที่แผนกวีซ่าบริษัทสยามลีเกิ้ล เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้จากทางเราได้ฟรี 

โทรศัพท์ 02 259 8100 ตัดสินใจใช้บริการกับเรา ให้เราป็นคนดูแลจัดการทุกขั้นตอนจนท่านได้รับผลวีซ่า เราสามารถช่วยให้ท่านคลายความกังวลและลดขั้นตอนความยุ่งยากให้แก่ท่านได้ 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More