25541103

การขอวีซ่าอังกฤษ สำหรับคู่ที่อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส (How to Apply for a UK Unmarried Partner Visa in Thailand)

การยื่นขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ สำหรับคู่สามีและภรรยาที่ไม่ได้สมรส หากท่านและคู่ของท่านเป็นผู้ถือสัญชาติอังกฤษ หรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะเพศเดียวกัน หรือต่างเพศกันก็ตาม คู่ครองของท่านสามารถเป็นสปอนเซอร์ให้ท่านได้ ในการยื่นคำร้อง ขอวีซ่าอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) สำหรับสามี และภรรยาที่ไม่ได้สมรส (แต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย) ดังกล่าว ท่านสามารถระบุชื่อบุตรของท่านลงในใบคำร้องขอวีซ่าได้อีกด้วย

ข้อกำหนดในการสมัครวีซ่าอังกฤษสำหรับสามีและภรรยาที่ไม่ได้สมรส
 1. ท่านและสปอนเซอร์ของท่าน ต้องเคยได้พบเจอหน้ากันมาก่อนแล้ว
 2. ตัวท่าน และสปอนเซอร์ของท่าน จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 21ปีบริบูรณ์
 3. ตัวท่าน และสปอนเซอร์ของท่าน จะต้องมีความสัมพันธ์ ในลักษณะคู่สมรส เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
 4. สปอนเซอร์ของท่าน ได้ตั้งรกรากอยู่ในประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) และท่านทั้งสอง ตั้งใจที่จะอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างถาวร ในประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร)
 5. ท่านจะต้องสามารถ พิสูจน์ให้ได้ว่า ท่านจะสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ของตัวท่านเอง หรือบุตรของ ท่านเมื่อเดินทางเข้าไปอยู่ในประเทศอังกฤษแล้ว โดยไม่ต้องพึ่งความช่วยเหลือจากเงินกองทุน ของรัฐฯ
 6. ท่านจะต้องแสดงหลักฐานว่า ตัวท่านเอง และบุตรของท่าน จะมีที่พักอาศัย เมื่อได้เดินทางเข้าไปอยู่ในประเทศอังกฤษแล้ว
 7. หากท่าน หรือคู่ของท่าน ผ่านการสมรสตามกฎหมาย หรือแต่งงานมาแล้ว ความสัมพันธ์ครั้งก่อนจะต้องจบลง ก่อนการยื่นขอวีซ่าดังกล่าว

uk unmarried visa thailand

ภายหลังจากที่ท่านได้รับอนุมัติวีซ่าอังกฤษสำหรับสามีและภรรยาที่ไม่ได้สมรสแล้ว

1. หากวีซ่าของท่านได้รับอนุมัติ ท่านจะได้รับอนุญาตให้พักอาศัยอยู่และทำงานในประเทศอังกฤษเป็นเวลา 27 เดือน แต่อย่างไรหลังจาก 27 เดือน ท่านอาจสามารถยื่นคำร้องเป็นผู้มีถิ่นอยู่ถาวรในประเทศอังกฤษได้
2. ท่านจะได้รับการอนุมัติ ให้เป็นผู้มีถิ่นอยู่ถาวรในประเทศอังกฤษ ทันทีที่ท่านได้เดินทางมาถึงประเทศอังกฤษ หากท่านมีท่านสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
 • ตัวท่าน และสปอนเซอร์ของท่าน ได้อยู่ด้วยกันนอกประเทศอังกฤษ เป็นเวลานานไม่ต่ำกว่า 4 ปี โดยราวกับว่าเป็นคู่สมรส หรือคู่รักเพศเดียวกัน
 • ท่านและสปอนเซอร์ของท่าน ตั้งใจที่จะอยู่ด้วยกันอย่างถาวรในประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร)
 • ท่านสามารถแสดงได้ว่า ท่านมีความรู้อย่างเพียงพอ เกี่ยวกับด้านภาษาอังกฤษ และด้าน การใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษ
3. ท่านจะต้องแสดงเอกสาร ที่บ่งบอกว่า ท่านทั้งสอง ได้มีความสัมพันธ์ นานเป็นเวลาสองปี ต่อเจ้าหน้าที่ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เมื่อท่านได้เดินทางถึงประเทศอังกฤษ เอกสารดังกล่าวข้างต้น ต้องสามารถพิสูจน์ถึงความตั้งใจที่จะอยู่ด้วยกันของท่านทั้งสอง ได้แก่
 • บัญชีเงินฝาก
 • การลงทุนร่วมกัน
 • สัญญาเช่า
 • ค่าสาธารณูปโภค
 • เอกสารใด ๆ ที่เป็นลักษณะทางการซึ่งแสดงว่าท่านและสปอนเซอร์ของท่านได้อยู่ด้วยกันในที่ อยู่ดียวกันเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
uk unmarried visa thailand


ขั้นตอนในการยื่นวีซ่าคู่สมรสในประเทศไทย

1.หลังจากวันที่ 1 กันยายน 2552 เป็นต้นไป ท่านต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าคู่สมรส (ใบคำร้องขอวีซ่าแบบถาวร)ทางออนไลน์เท่านั้น และ ท่านอาจจะทำการนัดหมายออนไลน์เพื่อยื่นเอกสารต่าง ๆ และทำการพิมพ์ลายนิ้วมือกับวีเอฟเอส โกลบอลซึ่งเป็นศูนย์ที่ได้รับอนุญาตจากสถานฑูตอังกฤษให้เป็นตัวแทนที่ให้ บริการในการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

2.เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ได้แก่
หนังสือเดินทางปัจจุบันหรือหนังสือเดินทางที่หมดอายุแล้วทุกฉบับ (ถ้ามี)
รูปถ่ายสีปัจจุบันขนาดพาสปอตร์ 1 รูป
ใบเสร็จค่าสมัครคำร้องขอวีซ่า ซึ่งท่านสามารถจ่ายผ่านทางแคเชียร์ เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงินจากทุกธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 30,420 บาท
ต้นฉบับเอกสารประกอบต่าง ๆ พร้อมทั้งสำเนาและคำแปลของเอกสารดังกล่าว
ผล การตรวจเชื้อวัณโรค ซึ่งผู้สมัครสามรถรับการตรวจเชื้อวัณโรคได้ที่คลีนิคขององค์การระหว่าง ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นเท่านั้น โดยตั้งอยู่ที่อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ที่อยู่ 120 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ

3.เอกสารประกอบที่ท่านต้องยื่นพร้อมใบคำร้องขอวีซ่า ได้แก่
 • ต้นฉบับใบสูจิบัตรของท่าน
 • ใบจดทะเบียนสมรส
 • แบงค์สเตทเม้นท์หรือสมุดบัญชีฝากประจำของสปอนเซอร์ของท่านและหลักฐานแสดงการทำงานของสปอนเซอร์ของท่านในประเทศอังกฤษ
 • หลักฐานแสดงที่พักอาศัยของท่านในประเทศอังกฤษ เช่น บ้านที่ติดจำนอง บ้านเช่า หรือหลักฐานที่แสดงถึงที่พักของท่านและลูกของท่าน
 • แบบฟอร์มที่ยืนยันการเป็นสปอนเซอร์ลงชื่อรับรองโดยสปอนเซอร์ของท่าน (แบบฟอร์ม SU07/01) หรือ
 • จดหมายพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างท่านและสปอนเซอร์ของท่าน
 • ถ้าท่านเคยแต่งงาน ท่านต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
 • ใบจดทะเบียนหย่า
 • คำสั่งศาลที่ถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องการหย่า
 • ใบมรณะบัตรของคู่สมรสเก่าของท่านหรือของคู่สมรสเก่าของสปอนเซอร์ท่าน รวมถึงใบมรณะบัตรของคู่ชีวิตเพศเดียวกันของท่าน
 • หลัก ฐานแสดงว่าสปอนเซอร์ของท่านได้ตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งท่านสามารถยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ของสปอนเซอร์ของท่าน
4.ท่านสามารถทำการนัดหมายออนไลน์ก่อนที่จะเดินทางไปที่ศูนย์รับใบคำร้องวีซ่าวีเอฟเอส ซึ่งตั้งอยู่ที่ รีเจนท์ เฮาส์ ชั้น 2 เลขที่183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330

5.ในวันนัดหมายท่านต้องยื่นเอกสารทั้งหมดที่ใช้ประกอบกับใบคำร้องวีซ่าคู่สมรส และทำการพิมพ์ลายนิ้วมือ ถ้าท่านไม่ทำการพิมพ์ลายนิ้วมือใบคำร้องวีซ่าคู่สมรสของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา

6.หลังจากที่ท่านได้ยื่นคำร้องวีซ่ารวมทั้งการยื่นเอกสารประกอบทั้งหมดและได้ทำการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้ว ท่านอาจต้องถูกสัมภาษณ์กับสถานฑูตอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามท่านจะถูกจัดให้สัมภาษณ์ตามลำดับวันเวลาที่ว่างเป็นอันดับแรก ถ้าท่านไม่ต้องถูกสัมภาษณ์ คำร้องของท่านจะถูกพิจารณาโดยสถานฑูตอังกฤษภายใน 12 อาทิตย์

7.ภายหลังจากที่ใบคำร้องวีซ่าของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว ทางศูนย์รับใบคำร้องวีซ่าวีเอฟเอสจะแจ้งให้ท่านไปรับวีซ่าและเอกสารของท่าน ท่าน สามารถรับวีซ่าและต้นฉบับเอกสารของท่านจากศูนย์ ฯ พร้อมกับแสดงใบเสร็จใบรับคำร้อง ท่านสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนรับเอกสารแทนท่านได้หรือท่านจะเลือกใช้บริการของ ผู้ส่งเอกสารโดยการเสียค่าบริการเพิ่มเติม
8.หลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป เมื่อท่านเดินทางถึงประเทศอังกฤษ ท่านต้องพิมพ์ลายนิ้วมือที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบว่า ลายพิมพ์นิ้วมือของท่านเป็นลายนิ้วมือเดียวกับผู้ที่สมัครขอวีซ่า

2 ความคิดเห็น:

ฟอร์มSU07 นี่ต้องให้เจ้าหน้าที่เซ็นด้วยหรือเปล่าคะ

เปิดสอน IELTS A1 เพื่อประกอบการยื่นวีซ่าคู่สมรส

100% ของนักเรียนที่เรียนสอบผ่านในครั้งแรก

Private class เลือกวันเวลาเองได้

สอบถามเพิ่มเติม 085-5511-808

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More